Vedlagt Viken fylkeskommunes svar på vår henvendelse: Bærum kommune - ønske om etablering av nytt fotgjengerfelt fv. 1434 Vestmarkveien ved Staver bussholdeplass

Fotgjengerfelt Staver