Om oss

Da noen driftige menn i Vågeby en høstkveld i 1919 kom sammen var det for å søke løsning på noen oppgaver som de hver for seg ikke maktet. Det var vannforsyningen og manglende vedlikehold av veibelysning som startet det hele. Raskt ble også veier og vedlikehold viktige arbeidsfelt. Ytterligere oppgaver meldte seg etter hvert – kloakk, søppeltømming, barnehage, bussforbindelse, trafikkforhold. Dette ble utløst av økende bosetning og alminnelige ønsker om forbedringer. for de fleste at de ikke lar seg løse av enkeltpersoner.

Mye har skjedd og mye har endret seg i løpet av de 90 årene.

Fra 1980 er betydelige områder innen vellets område blitt bygget ut, Ræverudåsen (Granåsen), Juterudåsen, Hiltonåsen, Vågebytoppen, Vestre Jong, Haug/Kirkerud.

Seneste store område som har endret karakter er Emma Hjort. Etter HVPU-reformen og nedleggelse av den sentrale institusjonen ble det vedtatt en omvendt integrering for institusjonen ’Emma Hjort’. Området ble utviklet som boligområde, i tillegg til boliger for psykisk utviklingshemmede.

Siden 1984 er det kommet ca 2000 boenheter i feltutbygging innen vellets område pluss en betydelig fortetting, dvs. minst 6-7000 nye innbyggere. Innen vellets grenser bor det nå ca 10 000 mennesker. Slik har store områder endret karakter. Mangfoldet har lidd under dette.

Nær inntil alle disse boligområdene ligger Tanumskogen og Tanumplatåets vidstrakte jordbruksarealer – et rikt kulturlandskap med enestående arv fra tidligere slekters virksomhet. Dette er et unikt område både regionalt og nasjonalt.

 

Reguleringsplanen for Tanumskogen og områdene langs Tanumveien har vært en lang og tung planprosess. Tanum Vel har kontinuerlig engasjert seg for vern av Tanumskogen og Tanumplatået siden 1976.

Tanumplatået, inkl Tanumskogen er i ulike rapporter og planer framhevet som et av de vakreste og mest verdifulle kulturlandskap i Akershus. Området inngår i nasjonale oversikter over prioriterte kulturlandskap. Tanumskogen er svært viktig som rekreasjons- og friluftsområde skoler, barnehager og boligområder. 10 000 mennesker vil her finne et rikt biologisk mangfold med viktige geologiske, botaniske og zoologiske kvaliteter. Det finnes også rike kulturminner.

Reguleringsforsalg for Tanumskogen har ved to anledninger vært til behandling i Miljøverndepartementet etter innsigelse fra offentlige myndigheter. Departementet avslo utbyggingsforslagene med begrunnelse: ’Hensyntagen til de store, samlede verneverdiene.’

I følge vedtak i Bærum kommunestyre 24. mars 1977 skal velforeningene i kommunen representere lokalmiljøet i forhold til kommunen og være prioriterte samarbeidsorgan mellom kommunen og innbyggerne. Dette ble presisert av Bærums politiske ledelse i 2002. Dette betyr at det er vellet som i størst grad kan påvirke forslag til endringer som angår vårt lokalsamfunn før beslutninger tas og endringer blir gjennomført.

Årsmøtet er vellets øverste myndighet. På årsmøte og medlemsmøter diskuteres og fastlegges styrets arbeidsoppgaver ut fra saker som er aktuelle og vil komme oss til gode. Årsmøtet har flere ganger presisert at det er en viktig oppgave å arbeide for de kvaliteter som kjennetegner området., bl.a. sikre Tanumskogen og Tanumplatået for kommende generasjoner.