Endelig planforslag overlevert til Samferdselsdepartmentet.

 

https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen-og-e16/reguleringsplan/revidert-reguleringsplan/15.04.2019-planbeskrivelse-med-konsekvensutredning.pdf

 

Det planlegges for oppstart av tilrigging på Jong og Reverud 2022 og start tunnelarbeidene i 2023.  Det mest relevante kapitlet i planen er kopiert inn her:

Atkomsttunneler som planlegges for permanent drift

Atkomsttunneler ved Jong, Reverud, Avtjerna og Sundvollen blir permanente atkomster til hovedtunnelen for drift og vedlikehold. Atkomsttunnelene har tilhørende atkomst fra offentlig veg, parkering og tunnelportaler.

Ved Jong planlegges atkomstveg fra Lars Jongs vei til permanent atkomsttunnel. 

 

Figur 4-3 Illustrasjon av permanent situasjon ved atkomst/rømningsveg Jong. I forgrunnen av bildet sees kunstgressbane på Bjørnegård. Bebyggelse ved Myrliveien og Asta Hansens vei i bakgrunnen. Det planlegges ny atkomstveg fra Lars Jongs vei ned til tunnelportal og trafoer. 

 

I tilknytning til atkomstvegen og tunnelportalen plasseres i et teknisk bygg med inntil seks trafoer langs med Lars Jongs vei. Tunnelportal får lukket port og det planlegges bygd forstøtningsmur i bakkant av trafoer inn i skråning.  Atkomsttunnelen er permanent rømningsveg og har atkomst til servicetunnel. I tillegg er det atkomst til tekniske installasjoner i hovedtunnelen.