Langs Vannverkets trasé fra Kattås til Billingstad er det funnet kulturminner.

Området merket med ID 273572 på kart er dermed automatisk fredet.

Kulturhistorisk museum v/Universitetet i Oslo skal før anleggsstart foreta en arkeologisk gransking.

Vannverket planlegger nå gjennomføring av arkeologiske granskinger sammen med Kulturhistorisk museum innen 01.08.2021.

Se vedlagt rapport for ytterligere informasjon.

Plan Uio arkeologisk granskning 273572