Detaljregulering for Vestmarkveien 152 og 89 er ute på høring. I begge forslagene ønsker utbygger å bygge rekkehus tett-i-tett. Vellet har sendt en høringsuttalelse der vi ber om at sakene avvises fordi de ligger innenfor LNF (landbruk, natur, fritid) område og vil spise av Tanumplatåets egenart.

/media/files/20190425brevvestmarkveienreguleringenerekkehus.pdf